Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

  • aanbieder: Trotse Mama’s, gevestigd te Breda
  • docent: Iris van Kessel
  • afnemer: de zwangere vrouw die een cursus bij Trotse Mama’s boekt
  • partner: de samenwerking tussen Trotse Mama’s en de partners vermeld op de website
  • overeenkomst: de overeenkomst voor de levering van diensten of koop van producten tussen aanbieder en afnemer en alle verdere handelingen tussen aanbieder en afnemer betreffende de verkoop en levering van diensten of producten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures, en inclusief de op overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden
  • diensten: de door aanbieder aan afnemer te leveren of geleverde diensten, zoals de cursus zwangerschapsbegeleiding, duo pakket, etc.
  • algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden
  • programma/cursus: een door aanbieder aangeboden programma met verschillende onderdelen, zoals begeleiding en/of kennis, die worden gegeven over een langere periode, zoals nader beschreven in informatiemateriaal van aanbieder

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op iedere levering van diensten door aanbieder aan afnemer, alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals een aanbod en leveranties.
2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.
2.5 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.6 Onder de term "schriftelijk" ten aanzien van communicatie tussen aanbieder en afnemer wordt tevens verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van aanbieder wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

3. Aanbod

3.1 De zwangerschapscursus in groepsverband van Trotse Mama’s heeft 8 lessen. Doordat er in groepen gewerkt wordt van vrouwen die ongeveer in hetzelfde termijn van de zwangerschap zitten, is het niet mogelijk deze lessen in te halen bij ziekte of afwezigheid. Bij de zwangerschapscursus ‘duo’ en ‘privé’ is het wel mogelijk ivm de ziekte de les te verzetten.
3.2 Het aanbod van Trotse Mama’s kan door de docent gegeven worden. De groepscursussen worden 8 weken door dezelfde docent gegeven mits er sprake is van ziekte/vrije dagen van de docent. In het laatste geval worden de lessen opgevangen door een vervangende docent of wordt er gekeken naar het verzetten van de cursus.
3.3 Trotse Mama’s behoudt zich het recht voor de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering.
3.4 Trotse Mama’s behoudt zich het recht voor om de groepsgrootte te bepalen voor de cursussen.
3.5 Trotse Mama’s behoudt zich het recht voor de planning van onderdelen/plaats of tijd tussentijds te wijzigen.
3.6 Bij onvoldoende aanmeldingen zal een programma, voor aanvang, afgelast worden. Geaccepteerde afnemers (deelnemers) ontvangen hiervan bericht, zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd.
3.7 Deelname aan de cursussen van Trotse Mama’s is geheel op eigen risico.
3.8 Trotse Mama’s stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of gestolen persoonlijke eigendommen.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst voor het volgen van een programma komt tot stand door ondertekening door afnemer van het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, of door digitale aanmelding door afnemer conform de aangegeven aanmeldingsvoorwaarden van aanbieder, gevolgd door een schriftelijke mededeling door aanbieder van de acceptatie van afnemer in het programma aan aanbieder.
4.2 Aanbieder zal de potentiële afnemer zo spoedig mogelijk per app of e-mail informeren aan het door de betreffende partij aangegeven e-mailadres/telefoonnummer of zij al dan niet is geaccepteerd in het programma.
4.3 Zolang de in artikel 4.2 genoemde mededeling niet heeft plaatsgevonden, komt er geen overeenkomst betreffende het volgen van een programma tot stand en kan de afnemer de aanmelding annuleren.
4.4 Aanbiedingen van aanbieder zijn niet bindend totdat tussen aanbieder en afnemer een overeenkomst tot stand is gekomen.
4.5 Indien er een overeenkomst plaatst vindt tussen aanbieder en afnemer, worden de algemene voorwaarden van Trotse Mama’s geaccepteerd.

5. Prijzen

5.1 Prijzen zijn bindend, tenzij anders opgenomen in een overeenkomst. De meest actuele prijzen van aanbieder zijn vermeld op de website van aanbieder.
5.2 De door aanbieder opgegeven prijzen zijn inclusief BTW.
5.3 Trotse Mama’s geeft alle informatie die de afnemer nodig heeft voor het declareren van de factuur bij de zorgverzekering. Dit doet Trotse Mama’s door alle informatie op de factuur te vermelden. Tevens kan er een ‘bewijs van deelname’ overlegd worden.
5.4 De afnemer is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het controleren of de zorgverzekering de cursus van Trotse Mama's vergoedt. Sommige zorgverzekeraars hebben contracten met verenigingen of overkoepelende organisaties. Dit wordt dan vaak vermeld bij de algemene voorwaarden van de zorgverzekeraar.

6. Betaling en facturering

6.1 Afnemer dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeen gekomen betalingstermijnen te hebben voldaan.
6.2 Afnemer dient het totaal bedrag voor aanvang van de cursus overgemaakt te hebben.
6.3 Aanbieder is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door afnemer aangegeven emailadres.
6.4 Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen 7 dagen na factuurdatum en/of voor aanvang programma.
6.5 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van aanbieder, zonder enige korting, inhouding of verrekening.
6.6 Indien afnemer niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De afnemer kan dat niet meer mee doen aan de cursus.
6.7 Trotse Mama’s behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 maanden voor een prijswijziging word je hiervan op de hoogte gebracht. Voor de lopende cursussen worden de prijzen niet gewijzigd.
6.8 Annuleren van de cursus/workshop kan door de afnemer tot 2 weken voor de afgesproken (start)datum geannuleerd worden zonder dat de afnemer hoeft te betalen. Indien afnemer de cursus/workshop annuleert binnen de genoemde 2 weken, wordt er 50% van de kosten in rekening gebracht ivm het vast houden van een plek binnen de workshop of cursus. 
Indien de afnemer de cursus/workshop 24uur voor (start) datum annuleert, wordt er 100% van het besproken bedrag in rekening gebracht. 
6.9 Indien er complicaties zijn tijdens de zwangerschap waardoor deelname aan de cursus niet meer mogelijk is wordt er overlegd tussen Trotse Mama’s en afnemer. Dit dient zo snel mogelijk aangegeven te worden door afnemer aan Trotse Mama’s.

7. Privacy

7.1 Trotse Mama’s gaat zorgvuldig en volgens de regels van het AVG om met alle persoonsgegevens van de afnemers.
7.2 Alles wat in de cursussen besproken wordt, wordt als privé gezien en zal nooit buiten Trotse Mama’s om besproken worden met anderen.
7.3 Trotse Mama’s behoudt zich het recht om met verloskundige in de regio Breda te overleggen wanneer er sprake is van vraagstukken vanuit de afnemer.
7.4 Indien er tijdens de workshop of cursus iets ter sprake komt wat belangrijk is om voor de verloskundigen te weten met het oog op een goede begeleiding van de zwangerschap/bevalling en kraamtijd zal Iris dit aangeven bij de cursist en bespreken met haar verloskundigen. 
7.5 Lees meer over de privacy afstemming in het onderdeel Privacy (naast Disclaimer op de website)

8. Goodiebag

8.1 Trotse Mama’s stelt soms een goodiebag samen.
8.2 Aan deze goodiebag kunnen geen rechten of plichten ontleent worden.
8.3 Trotse Mama’s vermeldt op de website de partners met naam, logo en omschrijving.
8.4 De goodiebag bestaat uit producten of diensten die de partners (genoemd in 8.3 en vernoemd op de website) in de goodiebag willen doen.
8.4 Goodiebags kunnen verschillen van inhoud en hoeveelheid.